СКУПШТИНА РЕГИОНА БЕОГРАД!

Заказујем скупштину Региона Београд!

Седница скупштине ће се одржати у понедељак, 2.  јула 2018. године, у Барајеву, у сали СТК Барајево у Бождаревцу,  Драгомира Миловановића 93 бр. 16,  са почетком у 18.00 часова.

Дневни ред:

 1. утврђење кворума за рад,
 2. избор радног председништва, записничара и оверивача записника,
 3. избор изборне комисије,
 4. верификација записника са претходне скупштине,
 5. извештај о раду између две скупштине;
 6. избор председника СТСБ,
 7. избор чланова управног одбора СТСБ,
 8. избор чланова надзорног одбора СТСБ,
 9. промена седишта,
 10. одлука о опреми примљеној од СТСС.
 11. Разно

Молим све чланове СТСБ, односно њихове заступнике да своје предлоге за дневни ред, предлоге за измене и допуне статута СТСБ ако их имају, предлоге за председника СТСБ, чланове УО СТСБ и надзорног одбора СТСБ доставе електронским путем, најкасније до 25.6.2018. године.

Кандидата за председника СТСБ може да предложи најмање 5 чланова СТСБ. Уз предлог се доставља кратка биографија и програм рада. Кандидата за члана управног одбора СТСБа СТСБ може да предложи било који члан СТСБ. Скупштина бира 6 чланова управног одбора. Кандидата за члана надзорног одбораг одбора СТСБ може да предложи било који члан СТСБ. Скупштина бира 3 члана надзорног одбора.

Звонимир Бритка, законски заступник

clanovi skupstine  – Клуб може да промени свог  представника у скупштини најкасније 3 дана пре заказаног заседања скупштине, о чему је дужан да писаним путем обавести Савез. Именованим делегатима није потребно овлашћење. Друга лица не могу бити представници клубοва ни на основу писаног овлашћења достављеног на лицу места.

Izvestaj, Britka

zapisnik,, skupstina STSB 11.12.2017

2017-Kombanka31-58 2017-Kombanka1-30 2017-Trezor21-43 2017-Trezor1-20

Predlog za dopunu dnevnog reda